Ενέργεια

Η ενέργεια είναι ένα από τα πολυτιμότερα κοινωνικά αγαθά και μια πολύ σημαντική πτυχή της εγχώριας και παγκόσμιας οικονομίας. Η αναζήτηση και ανακάλυψη νέων πηγών ενέργειας και τεχνολογιών, η αποτελεσματική διαχείρισή τους, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος, αποτελεί επιδίωξη ήδη θεσμοθετημένη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Η Ελλάδα έχει ήδη υιοθετήσει τους τεθειμένους από την ΕΕ στόχους για το 2020 περί μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% (ή και 30%, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν) σε σχέση με το 1990, περί εξασφάλισης του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και περί αύξησης κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης.

Ο όμιλος «Apollo Capital Group» συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η χώρα με την ενεργή παρουσία του στο χώρο της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμε πηγές.

Οι διακριτοί τομείς Α.Π.Ε. στους οποίους δραστηριοποιείται σήμερα ο Όμιλος είναι τα Φωτοβολταϊκά πάρκα, η ενεργειακή αξιοποίηση της Βιομάζας, τα Ηλιοθερμικά πάρκα και οι Ανεμογεννήτριες.

Συγκεκριμένα ο Όμιλος: